غلبه بر استرس

غلبه بر استرس

اکثر افراد در مقابل دندانپزشکی اضطراب و مقاومت خاصی بروز میدهند که به فوبیای دندانپزشکی معروف میباشد . در درتا دنتال همه چیز بر اساس راحتی و آرامش ذهن شما طراحی شده و تیم مهربان و مهمان نواز در محیطی صمیمی و آرام بخش با همدلی و علم روز و هنر دستانشان نقش شایانی در غلبه بر استرس داشته و به اظهار اکثر مراجعه کنندگان اضطراب بسیار کمتری را نسبت به مراجعات مشابه تجربه کرده اند.