کنترل خشم

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: 0 | سپتامبر 1st, 2017

خشم احساسی است که به صورت جسمانی و احساسی ابراز می شود و واکنش طبیعی انسان است هنگامی که دچار ناکامی میشود.خشم میتواند از احساس خفیف ناخوشایند شروع شده  و تایک احساس شدید عصبانیت را در برگیرد .با اینکه خشم یک احساس طبیعی و لازم است ، ولی وقتی شدت آن خیلی زیاد باشد ، یا مکرراً اتفاق بیفتد ، و یا نحوه ابراز خشم توسط فرد مناسب نباشد ، میتواند مشکل ساز باشد .

پرخاشگری  :

پرخاشگری یکی از شیوه های نا مناسب ابراز خشم و عصبانیت است.رفتاری که موجب  آسیب به خود، آسیب به دیگران و یا اشیامیشود .این آسیب به دیگران میتواند بدنی مانند کتک زدن ، لگد زدن  و گاز گرفتن ، یا لفظی مانند ناسزا گویی و فریاد زدن و یا حقوقی مانند به زور گرفتن چیزی باشد .

ارسال پاسخ