معرفی پزشکان

پزشکان بیمارستان

دکتر سید علی احمدی ابهری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۷۶۹۲۷۳

دکتر مهدی صابری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۹۲۶۹۴۸

محمدرضا خدایی اردکانی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۶۶۵۶۴۲۲۸

دکتر غلامرضا میرسپاسی

(روانپزشک از کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان)

شماره مطب : ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر محمد علی شهرکی

متخصص روانپزشک

شماره مطب :

دکتر عاطفه کمال لو

متخصص روانپزشک

شماره مطب :

دکتر افشار امیری

متخصص روانپزشک

شماره مطب :

دکتر احمد احمدی پور

متخصص روانپزشک

شماره مطب :

دکتر امیر شعبانی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۲۲۹۱۳۸۴۰

دکتر سید علی فخرایی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۰۲۶۳۲۲۶۴۵۰۱

دکتر غلامحسین قائدی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۶۶۵۹۱۷۲۵

دکتر انوشه سالیانی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۶۸۴۲۲۲ – ۵۶۱۵۳۵۸۵

دکتر کاظم گلچین راد

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۶۰۷۸۸۵ – ۸۸۰۳۶۲۲۴

دکتر بابک ثابتی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۶۰۲۶۸۹

دکتر سید احمد فاضلی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۴۴۲۱۲۸۳۹

دکتر عزت الملوک سیمحائی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۷۷۹۵۰۴

دکتر آذرمیدخت ارم

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۴۴۲۵۷۷۴۰

دکتر لاله کوهی حبیبی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۵۱۷۰۳۳

دکتر مهران برومند

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۲۲۶۷۷۶۶۹

دکتر امید رضایی خسروآبادی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۸۸۹۹۳۴۵۵-۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر سیروس جهانگیری

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب: ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر جواد فروتن

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب: ۶۶۹۳۷۱۹۹

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب:

دکتر رضا رضایی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب: ۲۶۷۰۲۵۹۰-۲۶۷۰۲۵۹۵

دکتر غلامحسین رازی

(متخصص بیهوشی)

شماره مطب:

دکتر رویا صدرالدینی

روانشناس بالینی

شماره مطب: ۸۸۶۸۴۸۸

دکتر رویا صفار زاده

(متخصص قلب و عروق)

شماره مطب:

دکتر زینب علی مددی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب:

دکتر جواد علاقبند راد

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان )

شماره مطب: ۲۲۲۷۳۰۰۲

دکتر عباسعلی ناصحی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب: ۴۴۱۹۱۲۸۵

دکتر مجید صادقی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب: ۲۲۳۶۸۲۶۶

دکتر مهدی تهرانی دوست

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب: ۲۲۵۲۵۳۲

دکترهمایون امینی

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان )

شماره مطب: ۸۸۰۰۱۱۵۷

دکتر رضا دانشمند

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۶۶۰۰۱۱۲۶

دکتر سید مهدی طالب زاده

(متخصص داخلی)

شماره مطب : ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر علیرضا عطار زاده

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

شماره مطب : ۶۶۰۰۳۴۷۴

دکتر سعید ممتازی

متخصص روانپزشک

شماره مطب :